Zielona Strefa - ochrona zwierząt i środowiska

Zielona Strefa - ochrona zwierząt i środowiska

Data publikacji 18.09.2015
Zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277, z późn. zm.) do podstawowych zadań Policji należy m.in. wykrywanie przestępstw i wykroczeń oraz ściganie ich sprawców, a także inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Regulacje te odnoszą się nie tylko do ochrony ludzi przed niepożądanymi społecznie zachowaniami ale również otaczają szczególną ochroną prawną zwierzęta.

Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę wynikające bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt (Dz.U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002, z późn. zm.) oraz z innych regulacji prawa.

Jeśli wiesz o uzasadnionych przypadkach znęcania się nad zwierzętami, niehumanitarnym traktowaniu lub oferowaniu do sprzedaży lub kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem powiadom nas.

 

 

 

Obowiązujące akty prawne na dzień 19.04.2011r

* USTAWA z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt
* USTAWA z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2002 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 20 stycznia 2004 r. w sprawie minimalnych warunków utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt wykorzystywanych do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych i specjalnych
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 28 września 2004 r. w sprawie gatunków dziko występujących zwierząt objętych ochroną (Dz. U. z dnia 11 października 2004 r.)(Dz. U. z dnia 4 lutego 2004 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 16 marca 2005 r. w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne (Dz. U. z dnia 25 marca 2005 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt. (Dz. U. z dnia 5 września 1998 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne (Dz. U. z dnia 8 maja 2003 r.)
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 stycznia 2008 r. w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia działalności w zakresie organizowania targów, wystaw, pokazów dla konkursów zwierząt.
* ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 11 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków weterynaryjnych wymaganych przy zarobkowym przewozie zwierząt, ich skupie i sprzedaży.
* Rozporządzenie Rady (WE) Nr 1/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniające dyrektywy 64/432/EWG i 93/119/WE oraz rozporządzenie (WE) nr 1255/97. (Dz. Urz. UE L z 05.01.2005)
 
Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa
 
Krajowa  Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest internetową platformą służącą do  wymiany informacji lokalnej społeczności z policją. Za jej pomocą można przekazywać zgłoszenia o zagrożeniach występujących w danej okolicy,  które policjanci będą weryfikować. W naniesionym zagrożeniu istnieje  możliwość dodania opisu oraz zdjęć, które z pewnością pomogą w dokładnej  weryfikacji zgłoszenia. Co ważne, nie ma potrzeby zakładania żadnego  konta, podawania swoich danych, czy numeru telefonu.
Dzięki temu narzędziu istnieje możliwość naniesienia zgłoszeń dotyczących czynów popełnionych przeciwko zwierzętom i środowisku. Kategorie, które dotyczą ochrony środowiska i zwierząt to:
- "znęcanie się nad zwierzętami"
- "kłusownictwo"
- "zdarzenia drogowe z udziałem zwierząt leśnych"
- "dzikie wysypiska śmieci"
- "niszczenie zieleni"
- "nielegalna wycinka drzew"
- "poruszanie się po terenach leśnych quadami"
 
Powrót na górę strony