Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI W TUCHOLI

 Zgodnie z ustawą o Policji z dnia 6 kwietnia 1990 r. (Dz.U.2023.0.171 t.j.) organem administracji rządowej na obszarze powiatu tucholskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:

  1. Starosta Tucholski przy pomocy Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi działającego w jego imieniu albo Komendant Powiatowy Policji w Tucholi działający w imieniu własnym w sprawach:
  • wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych,
  • dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
  • wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,

Komenda Powiatowa Policji w Tucholi działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz.U.2023.0.171 t.j.) i innych obowiązujących przepisów prawa. Komenda jest państwową jednostką budżetową w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2022.0.1634). Nadzór nad działalnością Komendy sprawuje Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy. Obszarem działania Komendy Powiatowej Policji w Tucholi jest obszar powiatu tucholskiego. Na obszarze działania Komendy działają następujące jednostki organizacyjne Policji, których kierownicy podlegają Komendantowi Powiatowemu Policji w Tucholi:


1.    Posterunek Policji w Cekcynie
2.    Posterunek Policji w Gostycynie
3.    Posterunek Policji w Śliwicach

Komenda ma prawo używania pieczęci urzędowej z godłem państwowym i napisem w otoku: „Komenda Powiatowa Policji w Tucholi”. Przedmiotem działalności Komendy, w tym działalności podstawowej, jest realizacja zadań wynikających z zakresu działania Komendanta, jako organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa  i porządku publicznego na obszarze działania. Zakres działania Komendy Powiatowej Policji w Tucholi określają przepisy w sprawie szczegółowych zasad organizacji i zakresu działania komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji. Komendą kieruje Komendant Powiatowy Policji w Tucholi przy pomocy Pierwszego Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi oraz kierowników komórek organizacyjnych Komendy. Podział zadań pomiędzy Komendantem, a jego Zastępcą określa Komendant Powiatowy Policji w Tucholi. Komendant może upoważnić podległych policjantów i pracowników do podejmowania w jego imieniu decyzji lub wykonywania czynności w określonych sprawach. Strukturę organizacyjną, zakres zadań komórek organizacyjnych oraz organizację kierowania i funkcje Komendy określa regulamin Komendy Powiatowej Policji w Tucholi.

Film Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Tucholi

Pobierz plik Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Tucholi (format mp4 - rozmiar 29.7 MB)

Pliki do pobrania

  • 88.74 KB
    Informacja o zakresie działalności Komendy Powiatowej Policji w Tucholi - tekst łatwy do czytania (ETR)
  • 15.97 KB
    opis filmu - Zakres działalności Komendy Powiatowej Policji w Tucholi
Powrót na górę strony